The seminar meets Friday, 2:00-5:00 pm (UTC+8) online via zoom.


Date Speaker and Title
Jan 08 Tian Xu (NJU)
Jan 15 Ziniu Li (CUHK-SZ)
Jan 22 Xuhui Liu (NJU)
Jan 29 Yingru Li (CUHK-SZ)
Feb 26 Hao Liang (CUHK-SZ)
Mar 05 Lizhang Miao (CUHK-SZ)
Mar 12 Yingru Li (CUHK-SZ)
Mar 19 Jing Dong (UMich)
Mar 26 Tian Xu (NJU)
Apr 02 Xuhui Liu (NJU)
Apr 09 Ziniu Li (CUHK-SZ)
Apr 16 Yingru Li (CUHK-SZ)
Apr 23 Hao Liang (CUHK-SZ)